Magdalena Hristova, MSc

Magdalena Hristova, MSc

My journey as a practicing psychologist started at a student counselling practice in Groningen where I have been working with Dutch and international students for more than three years. As a psychologist, I have a broad experience with student and expat clients living in The Netherlands. I have worked with topics such as cultural adjustment, feeling at home, identity questions in a foreign environment but also managing anxiety and stress, staying motivated, working with low self-esteem and relationship issues.

 

My approach is client-centered, aiming at empowering the client to achieve greater independence in life, to not only help them manage the current issues but to also assist them to cope with their problems in the future. My approach is also influenced by the Buddhist teachings that I have been practicing already my whole life and the mindful attitude that I have developed as a result. I have also completed workshops and courses in the field of couple’s therapy, family systems therapy, family constellations, and psychodrama. At the moment I am in training to become a certified systemic therapist at RINO Amsterdam. In working with clients, I use elements of the existential psychotherapy, Gestalt therapy, CBT and systemic therapy.

 

I was born and raised in Bulgaria but already at the age of 19 I moved to The Netherlands. I hold a Master’s degree in Clinical Psychology and a Master’s degree in Work & Organizational Psychology. Having been through my own challenges and milestones as an expat, I am very well familiar with the potential difficulties that may arise when living, studying or working in a foreign country. I help people to find their inner strength and seize the opportunities that life offers them. I strongly believe that by knowing ourselves better we can make the right decisions and have a more meaningful, happy and fulfilling life regardless of where we are located.

 

I offer therapy in English, Dutch and Bulgarian in Amsterdam and online.

 

Registrations / memberships:

PSYCHOLOOG NIP – Nederlandse Instituut van Psychologen

Diamond Way Buddhism Organisation

Работата си като практикуващ психолог започнах в консултативна практика за студенти в Грьонинген, където вече повече от три години работя с холандски и чуждестранни студенти. В следствие, имам богат опит със студенти и експати живеещи в Холандия. Работила съм с теми като приспособяване към нова култура, създаване на чувство за дом и нова идентичност в чуждата страна. Също така справяне с тревожност и стрес, запазване на мотивацията, работа с ниска себеоценка и проблеми във връзките.

 

Подходът ми е ориентиран към клиента, целящ да му помогне да постигне по-голяма независимост в живота си. Не просто да се справи с настоящия проблем, но да съумее да разреши и бъдещи трудности. До голяма степен съм повлияна и от будистките учения, които практикувам почти целия си живот. На тях дължа и подходът си „да оставаш без усилия в това, което е“. Също така съм завършила различни обучения в сферата на двойковата терапия, системната фамилна терапия, фамилни консеталации и психодрама. В момента се обучавам за сертифициран системен фамилен терапевт в Амстердам. В работата си с клиенти използвам елементи от екзистенциалната психотерапия, гещалт терапията, когнитивно-поведенческата терапия и системната терапия.

 

Родена съм и съм отраснала в България. Когато бях на 19, заминах да уча в Холандия. Образованието ми включва магистър по клинична психология и магистър по индустриална и организационна психология. Познавайки предизвикателствата и повратните точки в собствения ми живот като експат, съм много добре запозната с възможните трудности, които могат да се появят с живеенето, ученето и работата в чужда страна. Ежедневно помагам на хора да намерят вътрешната си сила и да използват възможностите, които животът им предлага. Дълбоко вярвам, че познавайки себе си по-добре, можем да вземем верните за нас решения и да имаме един по-смислен, щастлив и удовлетворяващ живот, независимо от това къде се намираме.

 

Предлагам терапия на английски, холандски и български в Грьонинген.

 

Регистрации/членства:
Институт на психолозите в Холандия – НИП
„Диамантен път на будизма“ (международна организация)